Nhảy đến nội dung Top

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 23/02/2019. Địa điểm: Hội trường UBND xã Long An..

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II , Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Khai giảng: 23/02/2019.

- Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Long An, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

File kế hoạch học kèm theo