Nhảy đến nội dung Top

Kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng, học kỳ II năm học 2018 - 2019

Kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng, học kỳ II năm học 2018 - 2019

Thời gian: từ ngày 02/01/2019 đến ngày 10/03/2019.

Mời xem file kế hoạch kèm theo