Nhảy đến nội dung Top

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối ngành đào tạo giáo viên Âm nhạc - VLVH - Lớp CT12AN năm học 2018 - 2019

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối ngành đào tạo giáo viên Âm nhạc - VLVH - Lớp CT12AN năm học 2018 - 2019

Sinh viên thực tập: 08 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 07/04/2019.

Mời xem file kế hoạch kèm theo