Nhảy đến nội dung Top

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối ngành đào tạo giáo viên Mầm non trình độ cao đẳng, đại học năm học 2018 - 2019.

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối ngành đào tạo giáo viên Mầm non trình độ cao đẳng, đại học năm học 2018 - 2019.

Sinh viên trình độ cao đẳng thực tập: 06 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 24/03/2019.

Sinh viên trình độ đại học thực tập: 08 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 07/04/2019.

Mời xem file kế hoạch kèm theo