Nhảy đến nội dung Top

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng, đại học và giáo viên tiếng Anh trình độ cao đẳng năm học 2018 - 2019.

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng, đại học và giáo viên tiếng Anh trình độ cao đẳng năm học 2018 - 2019.

Sinh viên trình độ cao đẳng thực tập: 06 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 24/03/2019.

Sinh viên trình độ đại học thực tập: 08 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 07/04/2019.

Mời xem file kế hoạch kèm theo