Nhảy đến nội dung Top

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối đào tạo giáo viên trung học năm học 2018 - 2019

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối đào tạo giáo viên trung học năm học 2018 - 2019

Sinh viên thực tập tại trường trung học cơ sở: 06 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 24/03/2019.

Sinh viên thực tập tại trường trung học phổ thông: 08 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 07/04/2019.

Mời xem file kế hoạch kèm theo