Nhảy đến nội dung Top

Kiến tập, thực tập sư phạm

  • admin
  • 08/10/2018 16:16

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Quyết định số 1777/QĐ-ĐHAG ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Hiêu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành "Quy chế kiến tập, thực tập sư phạm cho sinh viên các ngành đào tạo giáo viên"

Downloads-icon.png

2

Phụ lục 1 - Nội quy kiến tập, thực tập sư phạm

Downloads-icon.png

3

 

Downloads-icon.png