Nhảy đến nội dung Top

Kiến tập, thực tập sư phạm

  • admin
  • 08/10/2018 16:16

STT

Tên văn bản

Tải về

 

1

Quyết định số 3499/QĐ-ĐHAG ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Hiêu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành "Quy chế kiến tập, thực tập sư phạm cho sinh viên các ngành đào tạo giáo viên"

Downloads-icon.png

2

PL1. Nội quy kiến tập - thực tập sư phạm

Downloads-icon.png

3

PL2. Biểu mẫu kiến tập sư phạm mầm non

Downloads-icon.png

4

PL3. Biểu mẫu thực tập sư phạm mầm non

Downloads-icon.png

5

PL4. Biểu mẫu thực tập sư phạm 1 tiểu học

Downloads-icon.png

6

PL5. Biểu mẫu thực tập sư phạm 1 trung học phổ thông

Downloads-icon.png

7

PL6. Biểu mẫu thực tập sư phạm 2 - Tiểu học

Downloads-icon.png

8

PL7. Biểu mẫu thực tập sư phạm 2 - Trung học phổ thông

Downloads-icon.png