Nhảy đến nội dung Top

Tổng quan

 • admin
 • 21/09/2018 16:28

Chức năng

         Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học An Giang. Trung tâm có chức năng bồi dưỡng giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục các cấp; phối hợp với các đơn vị có nhiệm vụ đào tạo sư phạm tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm cho giảng viên, giáo viên, sinh viên; tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển kỹ năng sư phạm, đào tạo và bồi dưỡng giảng viên, giáo viên; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp; phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển kỹ năng sư phạm.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức các lớp học bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ quản lý giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên, giáo viên; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, sinh viên; bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục cho giảng viên, giáo viên; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở bậc mầm non và phổ thông.
   
 • Phối hợp với các đơn vị có nhiệm vụ đào tạo sư phạm tổ chức các đợt kiến tập, thực tập sư phạm, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, thực tế chuyên môn cho sinh viên; tổ chức thử nghiệm các phương pháp dạy học mới; tổ chức thao giảng, giờ dạy mẫu và giờ dạy theo chuyên đề; tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm các cấp; phát triển kỹ năng sư phạm.
   
 • Nghiên cứu khoa học về khoa học giáo dục, công tác bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục từng đoạn và đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực; nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng và chương trình phát triển kỹ năng sư phạm; nghiên cứu các giải pháp đổi mới giáo dục đại học và giáo dục phổ thông; chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học cho các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đại học.
   
 • Tổ chức hoạt động tư vấn tự đánh giá chất lượng trường mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học; tư vấn phát triển chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh các cấp; hỗ trợ xây dựng thuyết minh đề tài và dự án nghiên cứu khoa học giáo dục; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về phát triển kỹ năng sư phạm.