Nhảy đến nội dung Top

Thông báo về việc tổ chức bồi dưỡng cập nhật nội dung các chuyên đề cho học viên đã có chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông các cấp

  • htquang
  • 13/09/2023 15:56

Thông báo về việc tổ chức bồi dưỡng cập nhật nội dung các chuyên đề cho học viên đã có chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông các cấp

Thông báo kèm theo